nlfr
logo


Algemene voorwaarden Publishing Regie NV 

Download algemene verkoopsvoorwaarden als pdf

Artikel 1: 

De uitvoering van de bestelling geschiedt aan huidige algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever, niettegenstaande iedere andersluidende overeenkomst of ieder andersluidend beding.

Artikel 2: 

Door ondertekening van huidige overeenkomst verbindt de opdrachtgever zich definitief en zijn bestelling kan door hem niet meer geannuleerd worden, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke aanvaardig door de uitgever voor zover ze bij aangetekend schrijven is gebeurd uiterlijk 7 dagen voor de publicatie

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Publishing Regie NV het recht geniet, in geval huidige of vroegere bestellingen niet betaald zijn op de overeengekomen vervaldag, de bestelling niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht op schadevergoeding voor niet-naleving door de opdrachtgever van zijn verbintenissen. Publishing Regie NV behoudt zich het recht voor voorafgaandelijk betaling te vorderen in geval van een eerste bestelling of in die gevallen waar, voor vroegere bestellingen, de vereffening der rekeningen niet tijdig is geschied.

Artikel 3: 

De publicaties verschijnen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, titels, logo’s, keuze en herkomst foto’s, films, dia’s, illustraties, e.d. De opdrachtgever zal persoonlijk verantwoordelijk zijn ten opzichte van derden voor de schade die veroorzaakt wordt door de inhoud van de advertentie. Hij zal de uitgever zonder enig voorbehoud vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid lastens de uitgever met betrekking tot de gepubliceerde tekst, titels, logo’s, dia’s, foto’s of illustraties, waaronder elke vordering die gebaseerd is op intellectuele rechten, persoonlijkheidsrechten of de wetgeving inzake handelspraktijken, evenals voor de gerechtskosten waartoe de uitgever zou worden veroordeeld.

Artikel 4: 

De publicaties gebeuren tegen de voorwaarden van het geldend advertentietarief op het ogenblik van de bestelling van de advertentie. Door de uitgever aanvaarde verwijzingen van of inlassingen bij de oorspronkelijke bestelling zullen worden aangerekend volgens de op dat ogenblik vigerende tariefvoorwaarden. De uitgever behoudt zich het recht voor om op het even welk moment dit tarief te veranderen.

Artikel 5: 

De opdrachtgever – zo hij dit wenst – kan de lay-out en de samenstelling van de advertentie laten uitvoeren door de uitgever. Deze samenstelling – lay-out – gebeurt enkel op basis van de documenten en materialen door de opdrachtgever bezorgd. De uitgever staat niet in voor enige beschadiging – ook niet door eigen zware fout – die zou worden veroorzaakt aan het materiaal gedurende de tijd dat hij het in bewaring heeft. Het door de klant ter beschikking gestelde materiaal wordt gedurende 6 maanden na de plaatsing bewaard. Na deze termijn wordt het niet door de klant teruggevraagde materiaal vernietigd. Vergissingen of onvolkomenheden voortvloeiend uit niet in orde zijnde materialen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting, weigering van betaling of kosteloze nieuwe inlassing. Het materiaal wordt door de opdrachtgever aan de uitgever bezorgd uiterlijk twee weken voor de publicatie. Indien de opdrachtgever persklaar materiaal levert, dienen deze uiterlijk één week voor verschijning in ons bezit te zijn. Indien het materiaal niet binnen de hiervoor bepaalde termijn toegeleverd is, heeft de uitgever het recht ofwel de uitvoering van de bestelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren, dan wel de naam van de opdrachtgever op de bestelde ruimte af te drukken volgens eigen inzicht en uitvoering. De opdrachtgever zal deze laatste publicatie als advertentie moeten beschouwen zoals bedoeld in de overeenkomst, zonder aanspraak te kunnen maken op prijsvermindering of enige andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 6: 

De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 10% evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 75.00 euro.

De betaling van de factuur dient te gebeuren op de maatschappelijke zetel van Publishing Regie NV.

Artikel 7: 

Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaats met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derde overeenkomstig artikel 1120 Burgerlijk Wetboek en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs zo de uitgever akkoord ging met de wijze van factureren.

Artikel 8: 

In geval van annulatie of indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden wordt ten laste van de opdrachtgever, zal deze aan de uitgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 75% van de bestelde, maar niet gepubliceerde advertenties. De gepubliceerde advertenties dienen integraal betaald te worden.

Artikel 9: 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat iedere klacht van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de bestelling per aangetekend schrijven moet gebeuren op straffe van verval binnen een termijn van 8 dagen na publicatiedatum.

Eventuele vertraging in druk of verspreiding kan niet tot annulatie of ontbinding en/of schadevergoeding van de verkoopsovereenkomst leiden. De uitgever is vrij de papiersoort te wijzigen alsook het formaat en de oplage van zijn uitgave zonder dat dit kan leiden tot annulatie, ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 10: 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.